PAAVALINVUOREN ASUKASYHDISTYS 

Säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Paavalinvuoren asukasyhdistys

ja sen kotipaikka on MUURAME

2 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia pienkiinteistön omistajien ja haltijoiden yhdyssiteenä ja valvoa heidän yleisiä ja paikallisia etujaan sekä edistää paikkakunnan kehitystä ja lisätä asumisviihtyvyyttä.

3 § Toiminnan laatu

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, tekee esityksiä ja anomuksia viranomaisille ja muille asioista päättäville elimille sekä edistää jäsentensä kiinteistöomistusta ja hallintaa koskevia harrastuksia.

Lisäksi yhdistys huolehtii alueen viihtyvyydestä ja tarvittavista yhteisen alueiden lisärakennuksista.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistajaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräystä.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen hyödyn hankkiminen siihen osallisille.

4 § Yhdistyksen toimielimet

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävänä elimenä on yhdistyksen kokous ja toimeenpanevana elimenä on johtokunta.

5 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi voi liittyä Suomen kansalainen tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka omistaa tai osakkeenomistajana hallitsee pienkiinteistöä tai osaa siitä, sekä mainitun henkilön kanssa samassa taloudessa asuva perheenjäsen.

Johtokunta hyväksyy jäsenet yhdistykseen.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen vuosikokous johtokunnan esityksestä kutsua Suomen kansalaisen, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi.

6 § Jäsenmaksu

Jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistykselle jäsenmaksu, jonka suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous.

Kunniajäsenet eivtä suorita jäsenmaksua.

7 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen johtokunta voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen. Erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa yhdistyksen seuraavan kokouksen käsiteltäväksi erottamispäätös ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.

Yhdistyksen kokous voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusta vastaan tai on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa.

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät yhdistyksen kokouksissa läsnä olevat varsinaiset jäsenet.

Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään vuosittain ennen huhtikuun loppua ja syyskokous ennen marraskuun loppua johtokunnan määrämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/20 yhdistyksen jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Jäsenenä olevalla yhteisöllä on kaksi ääntä yhteisön taloutta kohti. Päätökset tehdään ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

Kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa aina läsnäolo- ja puheoikeus ja äänioikeus silloin, kun kunniajäsenyyttä on välittömästi edeltänyt varsinainen jäsenyys.

9 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle johtokunta. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille kirjallisesti tai julkaisemalla kokouskutsu jäsenlehdessä tai jäsenistön keskuuteen leviävässä päivälehdessä ainakin 7 vuorokautta ennen varsinaista ja 5 vuorokautta ennen ylimääräistä kokousta.

Kokouskutsussa on mainittava esille tulevat asiat.

Muut tiedonannot yhdistyksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

10 § Kokoukset

Yhdistyksen kokouksissa käsitellään seuraavat asiat

Kevätkokouksessa

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kolme ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään johtokunnan laatima kertomus edellisen vuoden toiminnasta
 6. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
 8. käsitellään muut kokouskutsussa esille tuleviksi ilmoitetut asiat sekä johtokunnan esittämät muut asiat. Yhdistyslain 14 §:ssä mainituista asioista ei kuitenkaan voida päättää, ellei niistä ole kokouskutsussa erityisesti ilmoitettu.

Syyskokouksessa

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kolme ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan jäsenmaksu seuraavaksi kalenterivuodeksi
 6. vahvistetaan johtokunnan, työvaliokunnan ja toimikuntien jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot ja matka- ja muiden kustannusten korvaukset seuraavaksi kalenterivuodeksi
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi
 8. vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi
 9. valitaan johtokunnan puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
 10. päätetään johtokuntaan valittavien jäsenten määrästä
 11. valitaan jäsenten keskuudesta jäsenet johtokunnan erovuoroisten jäsenten tilalle
 12. valitaan kaksi tilintarkastajaa varamiehineen tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä
 13. käsitellään muut kokouksessa esille tuleviksi ilmoitetut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä johtokunnalle ennen työjärjestyksen hyväksymistä.

11 § Johtokunta

Yhdistyksen asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksena johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kolme ja enintään kuusi varsinaista jäsentä.

Johtokunnan varsinaisen ja varajäsenen toimikausi kestää kaksi vuotta. Jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut yhdistyksen tarvitsemat toimihenkilöt.

Johtokunta voi keskuudestaan valita työvaliokunnan.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii. Kokouskutsu on toimitettava johtokunnan jäsenille kirjeitse tai puhelimitse vähintään kolme vuorokautta ennen kokousta.

Johtokunta on päätösvaltainen kun puheenjohtaja, tai hänen estyneenä ollesaan varapuheenjohtaja tai vähintään puolet muista jäsenistä on kokouksessa läsnä.

12 § Tilikausi

Yhdistyksen toimi- ja tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa johtokunnalle kevätkokoukselle osoitettu kertomus suorittamastaan tarkastuksesta kahta viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta.

13 § Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

14 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen on tehtävä yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jossa sääntömuutoksen tai purkamisen puolesta on annettu vähintään 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Muut säännöt astuvat voimaan sen jälkeen kun ne on yhdistysrekisteriin merkitty.

TIEDOTTEET

Verkkopalvelun alusta onstage © 2024 online.fi